Curriculum Vitae

Stopnie i tytuły naukowe

 • 2019   członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności
 • 2016   członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności
 • 2013   doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej
 • 2010   członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
 • 1994   członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk
 • 1991   profesor zwyczajny
 • 1986   profesor nadzwyczajny – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 1975   doktor habilitowany – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 1970   doktor – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 1963   magister – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kariera zawodowa

 • 2017-            V-Prezes Fundacji „Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii
  .                      Poznań”
 • 2006-2017    Koordynator Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Poznań
 • 2004-2017    Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM
 • 2001-2015    Prezes Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
 • 2000-            Dyrektor Centrum Chemii Krzemu (Centrum Doskonałości)
 • 1995-2015    Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
                       Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
 • 1988-1990    Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • 1985-1988    Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A .Mickiewicza
 • 1987-2011    Kierownik Zakładu Chemii Metaloorganicznej
 • 1978-1981    V-ce Dyrektor Instytutu Chemii (na prawach prodziekana)
 • 1977-1987    Kierownik Zakładu Fizycznej Chemii Nieorganicznej
 • 1976-1977    Kierownik Pracowni Chemii Krzemu
 • 1976-1986    docent na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM
 • 1970-1971    staż zagraniczny Prof. R. L. Schowen, Kansas University USA
 • 1970-1976    adiunkt na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM
 • 1963-1970    asystent, ST asystent na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM
 • 1963              technolog w Poznańskich Zakładach Elektrochemicznych „ALCO (obecnie
                       „Centra”)

Podstawowe obszary badań

Aktywność badawcza obejmuje przede wszystkim chemię związków krzemu i katalizę związkami metaloorganicznymi, syntezę i reaktywność pochodnych organicznych zwierających atomy krzemu, a także inne heteroatomy jak B, Ge, Sn, P w obecności kompleksów metali przejściowych. Szeroko badane są właściwości i zastosowanie związków krzemoorganicznych.

Do najważniejszych tematów badawczych należą:

  • hydrosililowanie wiązań C=C, C≡C. Poszukiwanie nowych katalizatorów i prekursorów
  • reakcje ko-metatezy i sililującego sprzęgania olefin i acetylenów z winylosilanami katalizowane kompleksami metali przejściowych. Zastosowanie produktów krzemoorganicznych w syntezie organicznej.
  • polikondensacja i metatetyczna polimeryzacja dienów acyklicznych zawierających krzem oraz konkurencyjne reakcje cyklizacji katalizowane kompleksami Ru i Rh
  • synteza, struktura, reaktywność i zastosowanie w katalizie nowych kompleksów metali przejściowych z ligandami krzemoorganicznymi (kompleksów siloksylowych, π-kompleksów, kompleksów sililenowych i kompleksów karbenowych)
  • synteza i technologie mało- i wielkocząsteczkowych związków krzemoorganicznych w oparciu o reakcje katalizowane kompleksami metali przejściowych oraz ich wykorzystanie jako związków o szczególnych właściwościach (fine chemicals) i prekursorów nowych materiałów
  • funkcjonalizowane silseskwioksany jako nanonapełniacze i nanokomponenty
  • aktywacja wiązań =C-H i ≡C-H kompleksami metali przejściowych M-Si, M-B, M-Ge oraz M-H, gdzie M=Ru, Rh, Ir, Fe etc.